Om nämnden

Högskolans avskiljandenämnd prövar frågor om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. Avskiljandenämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor vid berört universitet eller vid berörd högskola.

Högskolans avskiljandenämnd är en myndighet med få ärenden. Avskiljandenämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Avskiljandenämnden sammanträder vid behov, cirka tre till fem gånger per år, för att fatta beslut i ärenden om avskiljande.

Ärendena utreds och föredras av personal vid Universitetskanslersämbetet som är värdmyndighet för avskiljandenämnden. Avskiljandenämnden sammanträder i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) lokaler i Stockholm. Om det finns särskilda skäl kan ett sammanträde hållas på annan ort.

Avskiljandenämndens verksamhet regleras i högskolelagen och i förordningen om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En myndighet utan eget kansli

Avskiljandenämnden har sitt kansli hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ är en så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Detta innebär bland annat att avskiljandenämndens administrativa uppgifter utförs av värdmyndighetens personal. UKÄ:s registrator sköter avskiljandenämndens diarium och ärendena om avskiljande bereds och föredras av jurister som är anställda vid UKÄ:s juridiska avdelning.

Sidan uppdaterades den 16 december 2022