Avskiljande av studenter

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om personen lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Det är Högskolans avskiljandenämnd som utreder och fattar beslut om att avskilja en student från högskoleutbildning. Ett beslut om avskiljande innebär att studenten tillsvidare inte får fortsätta den pågående utbildningen. Som regel får studenten inte heller antas till annan högskoleutbildning av samma slag. Ett beslut om avskiljande kan också innebära att studenten inte får antas till någon högskoleutbildning överhuvudtaget.

Från anmälan till beslut

Ett ärende inleds efter en anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola. Ett ärende kan också tas upp på begäran av en avskiljd student som vill att avskiljandet ska omprövas. Avskiljandenämnden kan vid behov låta studenten läkarundersöka sig eller inhämta kriminalregisterutdrag som gäller studenten. Annan typ av information kan också begäras in, till exempel uppgifter från hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

När Högskolans avskiljandenämnd har fattat ett beslut om att avskilja en student eller ett beslut om att upphäva ett avskiljande ska de lärosäten som berörs av beslutet samt Centrala studiestödsnämnden underrättas om beslutet.

Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol av både studenten och det berörda universitetet eller den berörda högskolan.

Skillnaden mellan disciplinära åtgärder och avskiljande

Varning och avstängning är de disciplinära åtgärder som universiteten och högskolorna får vidta mot studenter som har gjort sig skyldiga till någon sorts förseelse, till exempel fusk. Det är stor skillnad mellan de disciplinära åtgärderna och avskiljande av studenter från högskoleutbildning. De disciplinära åtgärderna är en typ av bestraffning medan ett beslut om avskiljande ska förhindra att vissa studenter skadar sin omgivning. Det är disciplinnämnderna vid universiteten och högskolorna som fattar beslut om disciplinära åtgärder medan Högskolans avskiljandenämnd fattar beslut om avskiljande av studenter från högskoleutbildning.

Sidan uppdaterades den 19 oktober 2022