Högskolans avskiljandenämnd

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.

Enligt högskolelagen kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet avskiljas från sina studier. Detta förutsatt att det finns en påtaglig risk för att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Ett beslut om avskiljande innebär att studenten inte får fortsätta sin utbildning. Avskiljandet är inte tidsbegränsat. Den student som avskiljts kan begära att avskiljandenämnden omprövar beslutet två år efter det att beslutet har fattats.

Yrkeshögskolan

Nämnden prövar också ärenden om avskiljande av studerande från utbildningar inom yrkeshögskolan som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting. Anmälan ska göras av ledningsgruppen för utbildningen.

Kraven för att en studerande ska kunna avskiljas är desamma som för studenter i högskolan.