Personuppgifter (GDPR)

Högskolans avskiljandenämnd behandlar personuppgifter för att kunna pröva ärenden om avskiljande av studerande från lärosäten och yrkeshögskolor med offentlig huvudman.

Avskiljandenämnden tillämpar den vid var tid gällande dataskyddslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Mer information finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

I vilka situationer behandlar Högskolans avskiljandenämnd personuppgifter?

Högskolans avskiljandenämnd behandlar ärenden om avskiljande av studerande efter en anmälan från ett lärosäte eller en yrkeshögskola. Utbildningsanordnaren skickar in en anmälan och relevanta handlingar till nämnden. Nämnden behandlar också ärenden där studenten begär att nämnden ska ompröva sitt beslut. Avskiljandenämnden behöver i dessa fall spara och behandla personens personuppgifter. Detsamma gäller om personen skickar ett e-postmeddelande till nämnden.

Vid handläggningen av ärendet kan avskiljandenämnden även komma att spara och behandla personuppgifter om andra personer i ärendet, exempelvis representanter för utbildningsanordnaren.

Hur behandlar Högskolans avskiljandenämnd personuppgifter?

De personuppgifter som Högskolans avskiljandenämnd behandlar är exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandling är att hantera och utföra de uppgifter som åligger avskiljandenämnden. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är således att nämnden utför en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.

Högskolans avskiljandenämnd är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas nämnden av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter som ges in till avskiljandenämnden blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas uppgifterna av sekretess och lämnas därför inte ut. Personuppgifterna kommer att sparas och gallras i enlighet med gällande regelverk för allmänna handlingar eller i övrigt när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.

Högskolans avskiljandenämnd lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges ovan. Nämndens värdmyndighet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) behandlar vissa personuppgifter som en del i uppgiften som värdmyndighet. UKÄ) har också avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av nämnden. Högskolans avskiljande­nämnd kan även komma att dela personuppgifterna med en annan tredje part, förutsatt att nämnden är skyldig att göra så enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta Högskolans avskiljandenämnd om du vill ha information om vilka personuppgifter nämnden behandlar om dig (så kallat registerutdrag). Kontakta nämnden, helst skriftligen via brev eller e‑post till han@han.se och ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som har använts i kommunikationen med nämnden). Registerutdraget sänds i normalfallet kostnadsfritt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om din begäran är komplicerad kan det dock ta längre tid, och om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får nämnden ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du kan även kontakta Högskolans avskiljandenämnd om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dina personuppgifter flyttas. Nämnden vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring. Om du har klagomål på nämndens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Högskolans avskiljandenämnd och dataskyddsombudet:

  • Högskolans avskiljandenämnd är personuppgiftsansvarig.
    Du kan kontakta Högskolans avskiljandenämnd genom att skicka brev till adressen Box 6028 , 121 06 STOCKHOLM, skicka e-postmeddelande till han@han.se eller ringa på telefonnummer 08-563 087 00.
  • Du kan kontakta nämndens dataskyddsombud genom att skicka e-post till dso.han@insatt.com eller ringa på mobilnummer 072-401 97 03.

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2022