Historik

Högskolans avskiljandenämnd inrättades den 1 januari 1988. Då trädde bestämmelser i kraft som gjorde det möjligt att under vissa förutsättningar avskilja studenter från högskoleutbildning. Avskiljandenämnden fick i uppgift att fatta beslut i sådana ärenden.

Från skrivelse till myndighet

I en skrivelse till regeringen 1980 konstaterade Justitieombudsmannen att det saknades regler om avstängning av studerande vid universitet och högskolor.

Med anledning av Justitieombudsmannens skrivelse fick dåvarande Universitets- och högskoleämbetet i uppdrag av regeringen att komma med förslag till regler om att avskilja studerande från högskoleutbildning.

Universitets- och högskoleämbetet tillsatte en arbetsgrupp som utarbetade ett förslag. Förslaget redovisades till regeringen 1984.

I 1987 års budgetproposition gav regeringen ett förslag till bestämmelser för avskiljande av studenter och hur frågan skulle kunna hanteras. Förslaget godkändes av riksdagen.

Värdmyndigheter

Högskolesektorn har förändrats genom åren. Detta har gjort att avskiljandenämnden har haft olika värdmyndigheter:

  • Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) 1988-1992
  • Verket för högskoleservice (VHS) 1992-1993
  • Överklagandenämnden för högskolan 1993-1995
  • Högskoleverket 1995-2012
  • Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2013-

Sidan uppdaterades den 20 oktober 2022