Disciplinära åtgärder vid högskolorna

Det finns grundläggande skillnader mellan bestämmelserna om disciplinära åtgärder och bestämmelserna om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. De disciplinära bestämmelserna kan sägas vara en typ av bestraffning för vissa förseelser från studentens sida under högskoleutbildningen. Medan bestämmelserna om avskiljande syftar till att förhindra att vissa studenter skadar sin omgivning under utbildningen.

Universitet och högskolor får vidta disciplinära åtgärder mot studenter. Dessa åtgärder, som är varning och avstängning, kan ses som en typ av bestraffning. Avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet eller högskolan. Beslutet avser en eller flera perioder om sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning kan begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler.

Ärenden om disciplinära åtgärder handläggs av disciplinnämnden vid respektive universitet eller högskola. Disciplinnämndens beslut om avstängning kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Fusk, störande av verksamheten och sexuella trakasserier

Högskolor får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en annan studiepresentation ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för etniska trakasserier, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Högskoleförordningen hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.