Avslag på begäran om att upphäva ett avskiljande — allvarlig brottslighet

B, som var student vid en ingenjörsutbildning, dömdes för försök till mord. Påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Enligt tingsrätten hade inga förmildrande omständigheter framkommit. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet i brottmålet hade B begått gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning. Den ansvarige undersökningsläkaren angav att det fanns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag.

Efter att brottmålsdomen vunnit laga kraft anmälde högskolan B för avskiljande. Nämnden konstaterade bland annat i sitt beslut att B gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet. Han hade begått gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning och han hade fortfarande denna störning. Det var inte möjligt att bedöma hur länge B hade behov av rättspsykiatrisk vård. Avskiljandenämnden fann att det förelåg en uppenbar risk att B skulle återfalla i brottslighet av allvarligt slag. Nämnden avskiljde B från den pågående utbildningen och förordnade att han tills vidare inte fick antas till någon annan högskoleutbildning.

B överklagade nämndens beslut. Länsrätten avslog dock överklagandet. Regeringsrätten avslog slutligen B:s ansökan om prövningstillstånd. Nämndens beslut stod därför fast.