Han Om nämnden Avskiljande av studenter Adresser

Högskolans avskiljandenämnd

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.
Dekorationsbild
Enligt högskolelagen kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet avskiljas från sina studier. Detta förutsatt att det finns en påtaglig risk för att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Ett beslut om avskiljande innebär att studenten inte får fortsätta sin utbildning. Avskiljandet är inte tidsbegränsat. Den student som avskiljts kan begära att avskiljandenämnden omprövar beslutet två år efter det att beslutet har fattats.

Yrkeshögskolan


Nämnden prövar också ärenden om avskiljande av studerande från utbildningar inom yrkeshögskolan som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting. Anmälan ska göras av ledningsgruppen för utbildning.

Kraven för att en studerande ska kunna avskiljas är desamma som för studenter i högskolan.

En myndighet med få ärenden


Högskolans avskiljandenämnd inrättades 1988. Samtidigt trädde bestämmelser i kraft som gjorde det möjligt att avskilja studenter från högskoleutbildning.

Avskiljandenämnden är en myndighet med få ärenden. Nämnden, som består av en ordförande och fyra andra ledamöter, fattar beslut i cirka fyra ärenden varje år. Nämnden har sitt kansli hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ är en så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål.

Högskolans avskiljandenämnd, Box 7249, 103 89 Stockholm tfn 08-563 087 00, fax 08-08-563 085 50, e-post han@han.se